Єдини вимоги до учасників освітнього процесу

 I. Права дитини Права дитини у галузі освіти та виховання визначені Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України "Про освіту" та іншими активами законодавства України. Дитина має право на: - безоплатну освіту; - безпечні та нешкідливі для здоров'я умови виховання, розвитку і навчання; - захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, булінгу, приниження гідності; - здоровий спосіб життя; - постійну увагу і чуйне ставлення педагогічних працівників; - користування матеріально-технічною, культурно-спортивною базою школи. 

II. Батьки учнів та особи, які їх заміняють, мають право: - вибирати форми отримання шкільної освіти та виховання для дітей шкільного віку; - обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; - звертатися до органів управління освітою, керівника ЗАЛ № 23 і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей; - приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності закладу освіти; - брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази ЗАЛ № 23; - на захист законів інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах; - подавати керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу; - вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу. 

III. Батьки та особи, які їх заміняють, несуть відповідальність за здобуття дитиною повної загальної середньої освіти і зобов'язані: - забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; - постійно дбати про фізичне здоров'я, психологічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхніх природних здібностей; - проводити в установлені терміни поглиблений медичний огляд своїх дітей в медичних установах; - поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до вітчизни, сім'ї, культури, цінностей інших народів; - виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини; сприяти керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування); - виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.

 IV. У разі невиконання батьками та особами, що їх заміняють, обов'язків, передбачених законодавством, адміністрація ЗАЛ № 23 може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб. 

V. Учні ЗАЛ № 23 мають право на: - доступність і безоплатність повної загальної освіти; - вибір форми навчання, предметів варіативної частини навчального плану, факультативів, спецкурсів, позакласних занять; - переатестацію з навчальних предметів; - безпечні і нешкідливі умови навчання та праці; - користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно - відновною та лікувальнооздоровчою базою ЗАЛ №23; - участь у різних видах освітньої, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо; - участь у органах громадського самоврядування; - вільне вираження поглядів, переконань; - участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо; - захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, булінгу, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувана освіти - отримання соціальних та психолого-педагогічних послуг як особа, яка постраждала від булінгу (цькування), стала його свідком або вчинила булінг (цькування). 

VI. Учні Запорізького академічного ліцею № 23 зобов'язані: - оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти; підвищувати загальний культурний рівень; - спільно з батьками, або особами, які їх замінюють, проходити у встановлені терміни поглиблений медичний огляд; - дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм; - брати участь у різних видах трудової діяльності; - дотримуватися вимог статуту, правил поведінки учнів (Розділ VII), правил внутрішнього розпорядку; - завзято і наполегливо оволодівати знаннями. Уважно слухати пояснення вчителів, старанно і самостійно виконувати усі завдання, поводитися гідно на уроці. Вчасно приходити на заняття, не пропускати уроків; - брати участь у справах його класу, життя школи, у діяльності учнівського самоврядування; - опановувати досягненнями сучасної техніки, розвивати свої здібності, готувати себе до свідомого вибору професії; - більше читати, підвищувати свій інтелект; - розумно планувати і використовувати свій час; - дотримуватися режиму дня, займатися спортом; - дотримуватися правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, дорожнього руху; - гідно поводитися вдома, у школі, на вулиці, дотримуватися правил гарного тону; - бути принциповим, чесним, уважним, стриманим, тактовним; - повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб - дорожити честю своєї школи. Вимоги до збереження шкільного майна: - всі учні повинні берегти шкільне майно, акуратно ставитися до своїх речей та речей однокласників; - забороняється псувати дошку, бруднити стіни, двері, як в класах, так і в коридорах, рекреаціях, обмальовувати шкільні столи; - учні повинні чуйно ставитися до зелених насаджень на шкільній ділянці та біля неї; - в разі псування шкільного майна батьки учня повинні відшкодувати матеріальні збитки; - учні повинні берегти підручники, обертати їх, робити поточний ремонт книг. Учні Запорізького академічного ліцею № 23 залучаються за їхньою згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм і правил особистої гігієни та охорони дитини.

Немає коментарів:

Дописати коментар